RT Crystalline - шаблон joomla Mp3
No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Kan Du av någon anledning inte närvara vid någon övning eller framförande, meddela då detta till stämfiskalen

Stämfiskaler är:

Altstämman
Marie Helge - Tel 0470-30783

Sopranstämman
Jane Jakobsson - Tel 0470-30827

Tenorstämman
Göran Hildebrand - Tel 0470-35101

Basstämman
Nils Bruzelius - Tel 0470-30792

Festkommité:
Peter Nilsson - Marie Helge - Magdalena Welander
och Jane Jacobsson

Webb, affish och annonser:
Thomas Kristoffersson

Valberedning:
Birgit Petersson
Karin Walette

Category: Information

Styrelsen 2014

 

Ordförande This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Tel:070-7139170
V.ordförande This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel:070-6733386
Kassör This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel:073-3680811
Sekreterare This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel:070-5568109
Ledamöter

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel:073-4412420

Tel:070-5568109

Suppleanter

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel:073-3298114

Tel:070-1738027

Category: Information

Medlemsavgifter betalas in på bankgiro nr 5240-6733

Category: Information

Ingelstads Kyrka

Östra Torsås, församling i Växjö stift, Växjö kommun, Småland (Kronobergs län); 2 276 inv. (1999). Ö. består av strandbygder vid Torsjön, omgivna av mjukt kuperad skogsbygd med spridda byar i höjdlägen. Ca 240 fornlämningar är kända. Tio hällkistor är från stenåldern. Bland 35 bronsåldersrösen är många stora, bl.a. det monumentala Limmerör. Från järnåldern finns bl.a. fyra mindre gravfält samt det märkliga gravfältet med Inglinge hög vid Ingelstad Av två runstenar märks en vid Nöbbele med märklig, poetisk inskrift. Kyrkan av sten med smalare sakristia bakom koret byggdes 1847–49 som ersättning för en medeltida stenkyrka på annan plats. – Ortnamnet (1403 j Thorssaas sokn) torde i förleden innehålla namnet Tor; det är dock ovisst om gudanamnet avses. Efterleden är ås.

Uråsa Kyrka

Uråsa, församling i Växjö stift, Växjö kommun, Småland (Kronobergs län); 336 inv. (1999). U. består av två flacka dalgångar med omgivande odlingsbygd och skogsmarker. Ca 15 fornlämningar är kända. Förutom ett par hällkistor och älvkvarnsförekomster märks främst ett litet gravfält och en runsten från yngre järnåldern vid Högnalöv. Kyrkan av sten har medeltida ursprung och förlängdes mot öster samt försågs med sakristia 1835. Tornet tillkom 1841 och altarväggens skenperspektiv 1842. – Ortnamnet (1403 j Wrasom) innehåller ur 'uroxe' och plur. av ås.


Nöbbele Kyrka

Nöbbele, församling i Växjö stift, Växjö kommun, Småland (Kronobergs län); 725 inv. (1999). N. är en småbruten skogsbygd med spridd bebyggelse. Ca 100 fornlämningar är kända, flertalet på ett stort gravfält från yngre järnåldern vid Orraryd. Den nyklassicistiska stenkyrkan med torn och med smalare sakristia i öster byggdes 1826–29 och ersatte en medeltida stenkyrka. – Ortnamnet (1377 j Nybele sokn), lånat från kyrkbyn, återgår på en sammansättning nyböle 'nybygge'.

nobbele.jpg

Jäts nya Kyrka

Jät, församling i Växjö stift, Växjö kommun, Småland (Kronobergs län); 451 inv. (1999). J. är ett flackt, bitvis öppet och bitvis skogbeväxt kulturlandskap vid sjön Åsnen. Ca 70 fornlämningar är kända, bl.a. fem hällkistor och spridda bronsåldersrösen. Av tre mindre gravfält är ett vid kyrkbyn från yngre järnåldern. J:s gamla kyrka av sten med smalare kor härrör från ca 1200. Sakristian från 1733 samt vapenhuset i väster är byggda av trä. Kyrkorummet har målningar från 1749, sakristian från 1735 och vapenhuset från 1758. Ett senmedeltida krucifix är bevarat. Nya kyrkan av sten med torn och smalare kor är ritad av Erik Lallerstedt och invigdes 1910. Predikstolen från 1646 med ljudtak från 1713 är överförd från gamla kyrkan. – Ortnamnet (1326 parochie Østeryaat) har ännu inte erhållit en tillfredsställande tolkning

jat.jpg


Jäts gamla kyrka är från medeltiden och byggd i romansk stil. Virke från kyrkan har daterats till 1220-talet, men delar av den kan vara ännu äldre. Därigenom skulle kyrkan vara en av landsakapets allra äldsta. Den var troligen från början en s.k. gårdskyrka för ätten Uggla på godset Jätsberg. Även släkten Boije på Lidhems gård har sina vapensköldar i kyrkan. I början av 1900-talet beslutade församlingen i Jät att bygga en ny kyrka och man övergav därmed den gamla. Denna förföll men restaurerades under 1900-talets första hälft och används sommartid för gudstjänster och olika förrättningar.


Inglingehög

Inglingehögen är egentligen ett helt järnåldersgravfält och ligger vid Ingelstad i Östra Torsås socken. På toppen av den berömda storhögen står en rest sten och framför den ett stort, ornerat klot. Hela gravfältet består av över hundratalet anläggningar i form av bl a högar och skeppssättningar. Fältet har daterats från yngre järnåldern till folkvandringstiden (ca 400-800). Det finns otaliga sägner och berättelser om Inglingehögen, några rena fantasiprodukter dessutom. En sådan är att en mäktig forntida kung, kung Inge, skulle blivit gravlagd på platsen. Möjligen kan man tänka sig att någon "storman" ligger begravd under den s k storhögen. 

inglingehog.gif

Category: Information

Vad är Gospel ?

Gospelmusiken har sitt ursprung i att 20 miljoner afrikaner fördes till USA för att tjäna som slavar.
Den musik som växte fram under denna tid var spirituals och s.k. "worksongs". Helt klart är att den religion som den vite mannen tvingade på de svarta slavarna både gav tröst i deras svåra situation och - vilket de vita herrarna säkert inte menat - hopp om att bli fria och jämställda.

Var kommer gospel ifrån ?

Gospelmusiken har både vita och svarta källor. Vita källor var psalmtexter och sättet att harmonisera, men musiken förändrades i "afroamerikansk" stil (synkoperad rytm, "blue notes" osv.)
Svarta källor var Negro spirituals, worksongs och blues. Skillnaden mellan Negro spirituals och gospel är flera; budskapet i en spiritual är ofta uthärdande av kamp och bördor i det här livet med förhoppning om ett bättre liv efter detta, medan gospelsångerna uttrycker ett hopp om att det ska bli bättre redan här på jorden. Deras budskap är goda nyheter gällande både nu och evigheten och tonen är glad och utåtriktad.
Redan från början använde församlingarna sånger som var enkla i text, melodi och harmoni, men utfördes med en melodisk improvisation och invecklade rytmer. Sångledare var predikanter eller pastorer och församlingen svarade med sång, handklapp, dans och rop, vilket krävde en försångare med stark röst ! Att sjunga på detta sätt med försångare och församling kallas "call-and-responce".

Alla sjunger med !

I USA är körens roll således inte konserterande utan främst den att lära församlingen nya sånger.
I gospels finns alltid ett, eller flera enklare parti som upprepas flera gånger - en s.k. vamp.
Vampen sjungs tills församlingen har lärt sig den och sjunger med.Gospelmusiken utvecklas hela tiden parallellt med all annan musik och tar intryck av nya stilar, ny instrumentation och ny teknik.
Den lever som konsertform och har på senare år vunnit bred publik, men kanske skulle gospelmusiken utarmas som genre och tappa sin identitet om den inte samtidigt var fast rotad i en folktradition där den lever söndag efter söndag, timme efter timme.

Språket !

För att kunna förmedla den speciella känsla och sound gospeln har måste man närma sig ursprunget så mycket det går. Kören gör detta bl.a. genom språket. Varje språk har sin "melodi" och för att få gospeln att låta gospel gäller det att komma så när den afroamerikanska språkmelodin i uttal och sångsätt som möjligt. Det är på grund av detta vi inte framför "svart" gospel på svenska språket, det skulle helt enkelt bli en kulturkrock !

Som tidigare nämnts så består en gospel av flera partier, ibland bara vers (som regel ett solo eller en duett) och refräng, men oftast av några olika partier som sjungs växelvis med varandra. Det är körledaren/dirigenten som med hjälp av olika tecken med händerna talar om för kören vilket parti som skall sjungas t.ex. del 1, del 2, om igen, från början, fortsätt "framåt", gå in i vampen osv.
Gospeln är med andra ord en i högsta grad levande musikform. Det är känslan och stundens ingivelse som genom körledaren skapar den gospel som slutligen framförs vis just detta tillfälle.

Category: Information